BSO Ouders

 • Volg ons op

BSO Ouders

Omdat ouders hun dierbaarste bezit bij ons achterlaten hechten wij veel waarde aan een goede communicatie met ouders.

De individuele oudercontacten zijn onder te verdelen in formele en informele oudercontacten. Onder formele oudercontacten worden geplande oudergesprekken verstaan zoals het kennismakingsgesprek, het overgangsgesprek van kdv naar BSO en de kindbesprekingen. In deze oudergesprekken stemmen pedagogisch medewerkers en ouders/ verzorgers belangrijke informatie over het kind af. Daarnaast zijn er nieuwsbrieven, zowel vanuit de organisatie als de groepen en ouderavonden waarin specifieke onderwerpen aan bod komen.

Tijdens halen en brengen van het kind zijn er de informele oudercontacten tijdens welke de gebeurtenissen van de dag en eventuele bijzonderheden die thuis spelen doorgesproken kunnen worden. Bij het halen en brengen zullen onze pedagogisch medewerkers proberen even tijd vrij te maken om met u de bijzonderheden van de dag door te nemen. Maar doorgaans is het dan druk. Het is voor de pedagogisch medewerkers moeilijk om alle ouders uitgebreid te woord te staan en ondertussen ook aandacht aan de kinderen te besteden. Daarom kunt u altijd een afspraak maken om op een rustiger moment wat zaken te bespreken.

Op elke groep wordt er via een schoolbord de activiteiten van de dag bijgehouden zodat in één oogopslag zichtbaar wordt wat de kinderen gedaan hebben die dag en dat kunnen de ouders dan ook waarnemen als ze de kinderen komen halen. Ongeveer eens per jaar zullen de leidsters met u een afspraak maken voor een oudergesprek. Hierin komen dagelijkse zaken als spelen, vervoer, eten en begeleiding aan de orde maar ook de ontwikkeling van uw kind.

Elk kwartaal is er een nieuwsbrief met nieuws vanuit de groepen, de administratie en nieuws op het gebied pedagogiek. Ook de oudercommissie heeft een vaste rubriek.

 

Oudercommissie

Dan is er onze oudercommissie, die het belangrijkste adviesorgaan vormt voor het management.

Belangrijke beleidsvraagstukken worden getoetst aan de mening van de oudercommissie. Zij vergaderen minimaal 4 keer per jaar. Tevens worden zij betrokken bij het Veiligheids- en Gezondheidsmanagement, het vaststellen van prijsbeleid en wordt het pedagogische werkplan regelmatig met hen geëvalueerd.

Oudercommissie ‘t Kroontje

Volgens de Wet Kinderopvang is iedere kinderdagopvang, dus ook ‘t Kroontje, verplicht een oudercommissie te hebben

De Oudercommissie heeft als doel de collectieve belangen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ouders kunnen dus via de Oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit, beleidsontwikkeling en de organisatie van de kinderopvang bij ’t Kroontje. De oudercommissie vormt een schakel tussen de kinderopvang en de ouders.

Oudercommissie en de wet De Wet kinderopvang beschrijft op welke terreinen ouders adviesrecht hebben. Op de agenda van de Oudercommissie komen de volgende onderwerpen dan ook regelmatig terug:

 • de kwaliteit van de opvang;
 • openingstijden;
 • prijswijzigingen;
 • voeding;
 • het pedagogisch beleid en het algemene beleid op het gebied van veiligheid of gezondheid;
 • het beleid rond spel- en ontwikkelingsactiviteiten.

De Oudercommissie is bevoegd om gevraagd, maar ook ongevraagd, over de hierboven genoemde onderwerpen te adviseren. Van een advies van de Oudercommissie mag door de directie alleen worden afgeweken als schriftelijk en gemotiveerd aangegeven kan worden dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

De Oudercommissie heeft onder meer als taak:

 • Als aanspreekpunt van de ouders te fungeren
 • Elk jaar adviseren over de voorgenomen tariefwijziging.
 • Het bespreken van de uitkomsten van de jaarlijkse inspectiebezoeken van de GGD.
 • Adviseren bij het opstellen van (nieuw) pedagogisch beleid.
 • We houden de vinger aan de pols als het gaat om wachtlijsten en personele bezetting.
 • Zorgdragen voor een juiste en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie.

Vergaderingen De Oudercommissie vergadert een keer per kwartaal. In principe zijn onze vergaderingen openbaar. Ook de directie van ‘t Kroontje is aanwezig bij elke vergadering. Als ouders die geen lid van de Oudercommissie zijn een keer een vergadering willen bijwonen, dan kan dat. Of als je wilt weten wat er is besproken of besloten tijdens een vergadering, dan kun je de notulen van een vergadering nalezen in de map van de Oudercommissie of digitaal opvragen. Mail ons dan! Daarnaast organiseert de Oudercommissie elk jaar een speciale Ouderavond voor alle ouders met een actueel en/of aansprekend thema.

Weten wat er speelt Als Oudercommissie vinden we het belangrijk en leuk om nog vaker te horen wat er speelt onder ouders. We ontvangen graag signalen van dingen die misschien beter of wellicht anders kunnen, of suggesties voor de jaarlijkse Ouderavond. Je kunt ons altijd mailen met vragen of suggesties, zodat wij zo goed mogelijk de belangen van alle ouders en kinderen kunnen waarborgen. Spreek ons vooral aan, stuur een mail of kom naar onze vergadering! Het mailadres is: oudercommissie@kroontjeveghel.nl

 

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat u een klacht heeft over een van de aspecten van de organisatie en daarbij horende dienstverlening. Een klacht kunt u mondeling indienen bij de directie of administratie. Tevens kunt u via onderstaande link een klachtenformulier downloaden dat u kunt invullen. Naast het feit dat u uw klacht direct kunt uiten bij ’t Kroontje heeft u ook de mogelijkheid zich te wenden tot de oudercommissie of de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

 • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
 • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
 • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

> download het ‘Klachtenformulier