TSO Petrus en...

 • Volg ons op

TSO Petrus en Paulus: info voor basisscholen

Info voor basisscholen

TSO zorgt voor professionele en plezierige tussenschoolse opvang. De kinderen kunnen in hun middagpauze ontspannen spelen, lekker ravotten of deelnemen aan professioneel georganiseerde (sport) activiteiten. U hebt er geen omkijken naar. Interesse?

 

Toegevoegde waarde van professioneel georganiseerde TSO:

 • Het is in het belang van de kinderen dat er goede, professionele tussenschoolse opvang geboden wordt en dat de overdracht tussen leerkrachten, overblijfkrachten en ouders optimaal plaatsvindt. Daarom zoekt SKOV in samenwerking met Kinderopvang ’t Kroontje, en dus ook TSO, de samenwerking op alle gebieden die er zijn op. Alleen door een goede samenwerking kan een doorlopende leerlijn ook daadwerkelijk uitgevoerd worden
 • De thema’s die op school centraal staan kunnen ook in de TSO doorgevoerd worden. Dit geeft duidelijkheid, houvast en herkenning voor de kinderen.
 • De TSO coördinator kan de “lastige” gesprekken met ouders voeren, de relatie tussen ouders en vrijwilligers van de TSO hoeft daar dan niet onder te lijden.
 • De TSO coördinator heeft ervaring in het aansturen van team en zorgt voor eenduidigheid, duidelijke afspraken en daardoor een prettige werksfeer.
 • De TSO coördinator is eindverantwoordelijke en draagt verantwoording af aan de directeur van de school.
 • De hele administratie wordt door TSO gedaan, de school heeft daar geen omkijken naar.
 • Wij werken volgens het pedagogisch kader kinderopvang wat inhoudt dat:

 

tso praktijk

 

De Pedagogische Visie in de praktijk

 

TSO georganiseerd door SKOV voldoet vanzelfsprekend aan de volgende vier basisvoorwaarden:

 • De kinderen gaan op tijd eten en krijgen drinken aangeboden.
 • De kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving, waarbij de bepaling van wat veilig is mede afhangt van de leeftijd en het stadium van ontwikkeling van het op te vangen kind.
 • De overblijfkracht beseft dat haar of hem gedurende de tijd van opvang een kostbaar bezit is toevertrouwd.
 • De overblijfkracht heeft oog voor de verschillende leeftijdsfasen die kinderen doormaken.

 

Daarnaast hanteert de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de Tussenschoolse Opvang:

 1. TSO biedt het kind veiligheid en geborgenheid.
  Voor de ontwikkeling van een kind is het nodig dat het zich veilig en geborgen voelt, dat het zich geaccepteerd weet. Kinderen hechten erg aan continuïteit. Een overblijfkracht staat in principe steeds voor dezelfde groep kinderen en zal daardoor een band opbouwen met de kinderen. Door consequent duidelijke regels en gewoonten te hanteren zullen kinderen zich veilig en geborgen voelen.
 2. TSO stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen.
  Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend karakter. De overblijfkracht waardeert het kind positief in zijn eigenheid en neemt het in alle opzichten serieus. Kinderen zijn tenslotte allemaal verschillend. Door positieve aandacht voor het kind stimuleert een overblijfkracht het gevoel van eigenwaarde.
 3. TSO stimuleert de zelfstandigheid van het kind.
  Als een kind zelfvertrouwen heeft en beschikt over gevoel van eigenwaarde, kan het opgroeien tot een zelfstandig mens. Een overblijfkracht stimuleert het kind daarin. Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij ook zoveel mogelijk zelf doen, ook al gaat dat soms langzaam. Een overblijfkracht biedt het kind hulp waar dat nodig is, geeft begeleiding naar het “zelf kunnen” en laat het kind iets zelf doen als het dat zelf kan.
 4. TSO begeleidt het kind in de creatieve ontwikkeling.
  Ook dit bevordert de zelfstandigheid en vergroot de mogelijkheden voor het kind om zich te uiten en plezier te beleven. De Tussenschoolse Opvang schaft (spel)materiaal aan, gericht op de specifieke ontwikkelingsfase van het kind en gericht op de Tussenschoolse Opvang om dit te bevorderen.
 5. TSO stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen.
  Sociaal gedrag betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun afspraken nakomen, eerlijk zijn en respect hebben voor de opvattingen en eigendommen van anderen. Een overblijfkracht leert het kind, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Een overblijfkracht corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting. Ongewenst gedrag zoals geweld, agressiviteit en pesten wordt gecorrigeerd door het bespreekbaar te maken en te beperken.
 6. TSO geeft het kind de ruimte om emoties te laten zien.
  De emoties van een kind, zoals verdriet, angst en boosheid, worden serieus genomen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen van het kind. Een overblijfkracht helpt daarbij door bijvoorbeeld te zorgen dat het kind erover kan praten. Een overblijfkracht blijft rustig en consequent handelen, zodat het kind houvast heeft en zich gesteund weet.

 

Maatwerk op uw school

Wat kan TSO voor uw school betekenen? We regelen alle aspecten van de tussenschoolse opvang. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing voor uw school. U kunt ook onderdelen van de tussenschoolse opvang aan ons uitbesteden. Alles wordt afgestemd op úw en ons pedagogisch beleid.

De overdracht tussen leerkrachten, overblijfkrachten/teamleiders en ouders vinden wij met name erg belangrijk. Wij besteden veel aandacht aan een intensieve samenwerking waarbij pedagogische visies en huisregels op elkaar afgestemd worden.

 

Wij verzorgen onder andere:

 • Activiteiten, ontspanning en drinken voor de kinderen
 • Werving en selectie van overblijfkrachten en een teamleider
 • Professionele ondersteuning: trainingen en begeleiding
 • Vervanging bij ziekte
 • Administratie: vrijwilligersovereenkomsten, uitbetalingen en registraties.

Met TSO hebt u alles goed geregeld. En dat merken uw leerkrachten tijdens het middagprogramma: kinderen die tussen de middag plezier hebben, leren ’s middags beter!