Voor- en vroegschoolse educatie, wat is dat precies?

Als je gebruikmaakt van kinderopvang, hoor en lees je met regelmaat allerlei termen en afkortingen zoals VE, VVE en Uk & Puk. Als je hier meer over wilt weten, lees dan dit artikel.

Onderwijsachterstandenbeleid

Ieder kind heeft het recht om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten, ongeacht de mogelijkheden in de thuissituatie. Toch is het helaas in de praktijk zo dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Sommige kinderen krijgen vanuit de thuissituatie minder kansen dan anderen. Op die groep richt het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zich.

De rol van de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het OAB-aanbod voor kinderen tot 4 jaar, schoolbesturen voor het OAB-aanbod op de basisscholen. Het Rijk verwacht wel dat gemeenten met de schoolbesturen hierover afstemmen en met de kinderopvang de doorgaande lijn bewaken.

Voor- en vroegschoolse educatie

Een belangrijk onderdeel van het OAB in Nederland is de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is erop gericht om taal- of ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen.

Vroegschoolse educatie is gericht op de kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Het is bedoeld om kinderen extra te ondersteunen, om zo met meer kansengelijkheid te starten in groep 3.

Voorschoolse educatie (VE) is met name gericht op kinderen tussen 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling

Peuteropvang

Naast dagopvang bieden we bij ’t Kroontje voor peuters van 2 tot 4 jaar in de ochtenden peuteropvang op de Spelen Leren groepen. Op alle groepen werken we met een VE-aanbod, maar de Spelend Leren groepen zijn ook bedoeld voor kinderen met een (dreigende) taal- of ontwikkelingsachterstand.

VVE-indicatie

Kinderen met een kans op een taal- of ontwikkelingsachterstand komen in aanmerking voor een VVE-indicatie. Gemeenten hanteren criteria waarmee de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau een peuter een VVE-indicatie kan geven. Deze wordt dus gegeven als er een risico is op een taal- of ontwikkelingsachterstand.

Gemeente Meierijstad gebruikt daarvoor onderstaande definitie:

Er is een risico op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand vanwege:

  • Een (dreigende) achterstand op sociaal-emotioneel gebied op basis van het balansmodel van Bakker;
  • Een (dreigende) ontwikkelachterstand bij het kind, gerelateerd aan taal- en/of leerachterstand. De taalontwikkeling is nog niet voldoende volgens het van Wiechenschema;
  • Signalering door de pedagogisch medewerker op basis van KIJK!;
  • Ouders/verzorgers hebben schuldenproblematiek/bewindvoering;
  • Ouders/verzorgers zijn nieuwkomers.

De zogenoemde doelgroep-peuters met een VVE-indicatie mogen gebruikmaken van het VE-programma voor 16 uur per week binnen de peuteropvang. In plaats van twee dagdelen gaat de peuter dan vanaf een leeftijd van 2 jaar en 3 maanden 4 dagdelen naar de peuteropvang tegen een lager tarief. De eerste twee dagdelen betaalt de ouder/verzorger een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie. Dagdeel drie en vier worden volledig door de gemeente betaald.

Voor peuters met een VVE-indicatie in de peuteropvang wordt er, naast het observatie-instrument KIJK!, ook gewerkt met een Plan en Aanpak om de ontwikkeling nog beter te kunnen volgen en gericht te stimuleren.

Een VVE-indicatie kan, via het consultatiebureau, ook aangevraagd worden na signalering van een taal- of ontwikkelingsachterstand door een pedagogisch medewerker op basis van een KIJK!-registratie. KIJK! is het digitale observatie-instrument waarmee we bij ’t Kroontje de ontwikkeling van kinderen observeren, registreren en stimuleren.

Uk & Puk

Uk & Puk is een gecertificeerd VE-programma waarmee de brede ontwikkeling van 0 tot 4-jarigen wordt gestimuleerd door actief spel. Het programma werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en stimuleert de ontwikkeling op alle ontwikkelingsgebieden, met de nadruk op de taalontwikkeling. Alle kinderen tot 4 jaar die naar ’t Kroontje komen, spelen en leren met het VE-programma Uk & Puk.

In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe de wegen van een VVE-indicatie in gemeente Meierijstad lopen. In dit filmpje wordt ook een indruk gegeven van de inhoud van het VE-aanbod.

Er bestaan op landelijk en lokaal niveau verschillende ideeën, meningen en inzichten over VVE. Ook over de aanpak, uitvoering en resultaten is niet altijd eenduidigheid. De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven. Onderdeel van de LEA is de afstemming en het maken van afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en kinderopvang over VVE.

Wanneer er naar aanleiding van dit artikel nog onduidelijkheden zijn of juist nieuwe vragen zijn ontstaan, is het altijd mogelijk om contact met ons op te nemen via kdv@kroontjeveghel.nl.

 

× Reageer op deze vacature!